Povinné informace o zprostředkovateli

Povinné informace pro zájemce o pojištění

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli ( dále jen samostatný zprostředkovatel )
Obchodní firma: IS Group, spol. s r.o.
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 27591107
Sídlo: Okružní 2162, Nymburk 28803
Registrace: OR vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 114686
Statutární orgán: Robert Harlas, jednatel společnosti
Orgán dohledu: Česká národní banka, Na Příkopě 28,Praha 1, www.cnb.cz
Adresa pro doručování: Okružní 2162, Nymburk
Kontaktní e-mail: info@isgroup.cz
Web : www.isgroup.cz


Povinné informace o pojišťovacím zprostředkovateli dle § 88 zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, které je zprostředkovatel povinen před uzavřením pojistné smlouvy nebo, je-li to nezbytné, při její změně zájemci o pojištění, klientovi nebo pojistníkovi sdělit (dále jen „klient“).
Samostatný zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném u ČNB jako Pojišťovacího makléře : 048136PM a Pojišťovacího agenta: 048136PA. Registr pojišťovacích zprostředkovatelů je veden Českou národní bankou. Zápis ve zmíněném registru je možno ověřit na internetových stránkách České národní banky – www.cnb.cz v sekci: Registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.


Jménem samostatného zprostředkovatele jednají zaměstnanci oprávnění k poskytování pojišťovacích služeb, jejichž jméno je uvedeno na záznamu z jednání; vázaní zástupci a doplňkový pojišťovací zprostředkovatelé jejíž seznam je k dispozici na webových stránkách České národní banky v sekci: Registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.


Jak můžete podat stížnost
Bude-li klient s prací některého ze zaměstnanců, vázaných zástupců a doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů nespokojen, je oprávněn stěžovat si:

  1. E-mailem – stiznosti@isgroup.cz
  2. Doporučeným dopisem adresovaným statutárnímu orgánu, zaslaným na adresu sídla společnosti.
  3. Orgánu dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů, kterým je Česká národní banka (www.cnb.cz). V případě neživotního pojištění lze podat návrh na řešení sporu České obchodní inspekci (www.coi.cz), nebo kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven ( www.ombudsmancap.cz )
    V případě životního pojištění lze podat návrh na řešení sporu finančnímu arbitrovi (www.finarbitr.cz).
    V případě smluv uzavřených online je možné využít také platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která je dostupná na stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
    Podáním stížnosti není dotčeno Vaše právo obrátit se na soud.

Prohlášení samostatného zprostředkovatele
Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a
kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno. Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, ani žádná z osob danou pojišťovnu ovládající nemá
přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele.
Samostatný zprostředkovatel zprostředkovává pojištění na základě oprávnění podle § 6 jako
a) pojišťovací agent, pokud zprostředkovává pojištění pro pojišťovnu, nebo
b) pojišťovací makléř, pokud zprostředkovává pojištění pro zákazníka.
Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel potvrzuje, že svoji činnost vykonává s odbornou péčí, chrání zájmy spotřebitele, neuvádí nepravdivé, nepřesné, nedoložené, neúplné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, nezamlčuje údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb.


Před uzavřením pojistné smlouvy je samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel povinen, zejména na základě
informací poskytnutých klientem a v závislosti na charakteru sjednávaného pojištění, zaznamenat požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným
pojištěním a důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu.


Samostatný zprostředkovatel je odměňován pojišťovnou, u které je pojištění sjednáno, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel je odměňován
samostatným zprostředkovatelem. Samostatný zprostředkovatel nepřijímá odměnu hrazenou přímo zákazníkem.


Na žádost klienta samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel sdělí způsob svého odměňování vztahující se k
sjednávanému pojištění.


Společnost vykonává zprostředkovatelskou činnost pro pojišťovny (je oprávněna sjednávat pojištění s pojišťovnami):
Allianz pojišťovna, a.s. Ke Štvanici 656/3 Praha 8 18600 CZ IČO 47115971
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pobřežní 665/23 Praha 8 18600 CZ IČO 63998530
Generali Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 Praha 1 11000 CZ IČO 45272956
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458 Pardubice 53002 CZ IČO 45534306
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pobřežní 665/21 Praha 8 18600 CZ IČO 47116617
UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 810/136 Praha 6 16000 CZ IČO 49240480
Pojišťovna VZP a.s., Ke Štvanici 656/2, Praha 8 18600 CZ IČO 27116913
Slavia pojišťovna, a.s. Táborská 940/31, Praha 14000 CZ IČO 60197501
Pro pobočky zahraniční pojišťovny
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR Vyskočilova 1481/4 Praha 14000 CZ IČO 03450872
Smluvní pojišťovny lze ověřit na webových stránkách České národní banky.
Pokud o to požádáte, budou Vám tyto informace poskytnuty v listinné podobě.